Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bloom Beauty, gevestigd aan de Stuw 9, 7623 ML te Borne, en een cliënt waarop Bloom Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Bloom Beauty opdracht geeft tot behandeling.
 3. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 4. In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandelingen voor permanente make-up (zoals Powder Brows, Lippen & Eyeliner), wimperextensions, lashlifting en/of hennabrows met behulp van de door Bloom Beauty te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen. Ook een cursus die wordt afgenomen bij Bloom Beauty valt hieronder.
 5. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Bloom Beauty.

Artikel 2: Inspanning

 1. Bloom Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

Artikel 3: Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bloom Beauty persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Na het ontvangen van dit bericht zal Bloom Beauty een bevestiging sturen aan cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Bloom Beauty, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren of wijzigen van de afspraak. Indien de cliënt zijn/haar verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Bloom Beauty de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Bloom Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 2. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Bloom Beauty de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt.
 3. Bloom Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 4. Om de afspraak voor permanente make-up definitief te maken, dient er een aanbetaling van €50,00 te worden voldaan. Om de reservering van een cursus definitief te maken, dient er een aanbetaling van € 100,00 te worden voldaan. Bij het te laat annuleren of wijzigen van de afspraak, zal de aanbetaling niet terugbetaald worden.
 5. Bij het niet nakomen van de afspraak, of niet tijdig annuleren of verplaatsen (uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak) mag Bloom Beauty het gehele honorarium in rekening brengen.
 6. Indien een cliënt ergens anders PMU heeft laten zetten en een afspraak bij Bloom Beauty wil, dan kan dit uitsluitend op voorwaarde dat cliënt vooraf een foto stuurt van de wenkbrauwen of lippen ter beoordeling. Na goedkeuring kan de afspraak plaatsvinden. Mocht cliënt op een afspraak verschijnen waarbij sprake is van PMU dat elders is gezet en vooraf geen foto is gedeeld met Bloom Beauty, dan is cliënt een vergoeding van € 100 verschuldigd.

Artikel 4: Betaling

 1. Bloom Beauty vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling het restant van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen.
 5. Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is, zal Bloom Beauty de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende buitengerechtelijke kosten en overige kosten zijn voor de cliënt.
 6. In het geval dat klant al eerder permanente make-up heeft laten zetten is zij verplicht Bloom Beauty hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make-up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De cliënt is verplicht om de betalingen uit te voeren bij het maken van een afspraak of het volgen van een opleiding en gaat hiermee akkoord.

Artikel 5: Cadeaubon

 1. Een cadeaubon uitgegeven door Bloom Beauty is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Deze cadeaubon is tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dien je telefonisch of per mail een afspraak te maken bij Bloom Beauty.

Artikel 6: Persoonsgegevens en Privacy

 1. De cliënt voorziet Bloom Beauty bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. Bloom Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.
 3. Bloom Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, is Bloom Beauty verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Bloom Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Bloom Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 3. Ondanks dat Bloom Beauty haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 4. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient na 6 weken maar uiterlijk binnen 2 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 5. Mocht cliënt een (na)behandeling wensen terwijl Bloom Beauty dit (medisch) niet verantwoord vindt, dan mag Bloom Beauty deze (na)behandeling weigeren.
 6. Bloom Beauty is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Bloom Beauty niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
 7. Bloom Beauty overhandigt aan cliënt na de afspraak een nazorginstructie en is
  niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet
  naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven. Op https://www.bloombeauty.nl staat ook de nazorginstructie.
 8. Voor het geval Bloom Beauty aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Bloom Beauty desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 9. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Bloom Beauty zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 10. In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.
 11. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Bloom Beauty zelf.

Artikel 8: Verantwoording en eigen risico

 1. Alle opdrachten van cliënt aan Bloom Beauty worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 2. Door opdracht te geven aan Bloom Beauty verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 3. Door opdracht te geven aan Bloom Beauty tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen en ziektes. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd).
  Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van
  de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 4. Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 5. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een intake formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Voorts verklaart de cliënt de nazorginstructies juist en volledig na te komen.
 6. Bloom Beauty is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: permanente make-up, wimperextensions, lash lifting of hennabrow treatment. De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Artikel 9: Garantie

De cliënt wordt op de hoogte gebracht door Bloom Beauty over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. Bloom Beauty geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen.
De garantie voor permanente make-up vervalt indien:

 1. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 2. De cliënt de adviezen van het nazorgformulier niet heeft opgevolgd.
 3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 4. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
 5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De garantie voor wimperextensions, lash lifting en hennabrows vervalt indien:

 1. De cliënt heeft de wimperextensions bij een andere wimper salon onderhouden.
 2. De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
 3. De cliënt andere producten heeft gebruikt dan die geadviseerd zijn, voor het onderhoud van de wimperextensions.
 4. De cliënt de adviezen voor de verzorging van de wimpers, zoals beschreven in het nazorgformulier niet heeft opgevolgd.
 5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 6. De cliënt makeup / mascara / eyeliner heeft gebruikt op de wimperextensions.

Na en behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Bloom Beauty is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie op één van de behandelingen.

Bloom Beauty gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen. Bloom Beauty is GGD goedgekeurd.

Artikel 10: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bloom Beauty.
 2. Bloom Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Bloom Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien Bloom Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een jurist of mediator.
 5. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Artikel 11: Beschadiging en diefstal

Bloom Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bloom Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12: Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bloom Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Kinderen en/of huisdieren zijn niet toegestaan in de salon.

Artikel 13: Hygiëne

Bij Bloom Beauty wordt gewerkt volgens de hygiënerichtlijn voor permanente make-up, uitgegeven door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels. Bloom Beauty is door GGD Nederland goedgekeurd.

Artikel 14: Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 15: Wijziging

Bloom Beauty behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 16: Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Bloom Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bloom Beauty (https://www.bloombeauty.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.